Category Archives: wordpress

Kalkan Restaurant association website

Kalkan restaurant association website developed. Using by wordpress with private theme. Kalkan Restoranc?lar Derne?i 2008 y?l? temmuz ay?ndan itibaren ilk olarak 7 kurucu üye ile toplant?lar?na ba?lam??t?r.?lk olarak Nuri YILMAZ, Mehmet B?LG?Ç,  Ömer Çal?k, Bayram DAYIO?LU ve Arif ERNEZ den olu?an kurucu üyeler dernek resmi ba?vurusunu yaparak, KALKAN RESTORANCILAR DERNE?? ni kurdular.
Kalkan turizminin lokomotifi olan restoranc?lar art?k birlik içinde ve sürekli kaliteyi yukar? ta??mak amac?yla, daha iyi hizmet için el ele slogan?yla bu olu?umu büyütme yoluna girdiler. Bu gün itibariyle 28 üyeye ula?an Dernek, k?sa zamanda üye say?s?n? daha da artt?rmak istiyor.

Please click here to access kalkan restaurant association website

kalkan-restaurants

Skyline paragliding Kalkan

skyline paragliding kalkanKalkan skyline paragliding website published.

WHAT IS THE PARAGLIDING?

Paragliding is an air sport performed for compettions and giving you the chance to experience a sensation that no other sport can equal. Kalkan is a dreeam location for flying. The combination of the hight take off point, good weather conditions (gentle sea breezes) and the beautiful views make it all the most popular place in Turkey!..

Click here to access kalkan skyline paragliding website