kalkan-restaurants

Kalkan Restaurant association website

Kalkan restaurant association website developed. Using by wordpress with private theme. Kalkan Restoranc?lar Derne?i 2008 y?l? temmuz ay?ndan itibaren ilk olarak 7 kurucu üye ile toplant?lar?na ba?lam??t?r.?lk olarak Nuri YILMAZ, Mehmet B?LG?Ç,  Ömer Çal?k, Bayram DAYIO?LU ve Arif ERNEZ den olu?an kurucu üyeler dernek resmi ba?vurusunu yaparak, KALKAN RESTORANCILAR DERNE?? ni kurdular.
Kalkan turizminin lokomotifi olan restoranc?lar art?k birlik içinde ve sürekli kaliteyi yukar? ta??mak amac?yla, daha iyi hizmet için el ele slogan?yla bu olu?umu büyütme yoluna girdiler. Bu gün itibariyle 28 üyeye ula?an Dernek, k?sa zamanda üye say?s?n? daha da artt?rmak istiyor.

Please click here to access kalkan restaurant association website

kalkan-restaurants

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *